Obchodní ?innost

Vyhledání investi?ních p?íle?itostí mezi ?eskou republikou a ?ínou, zaji?t?ní obchodních jednání a akcí.

Tlumo?nické a p?ekladatelské slu?by

Ov??ené i neov??ené p?eklady text? a dokument?, tlumo?ení p?i r?zných p?íle?itostech.

Realitní servis

Vyhledání objekt? vhodných ke koupi nebo pronájmu, v?etn? kancelá?í, sklad?, obchod?, restaurací, hotel?, zámk?, pozemk? apod.; zárove? zaji?ťujeme pot?ebný úv?r a právní slu?by.

Cestování a turistika

Zaji?ťujeme v?estranný servis pro turistické skupiny p?ijí?d?jící do ?eské republiky a jiných zemí Evropy, stejn? tak jako obchodní a slu?ební cesty, kulturní, sportovní a jiné akce, výstavy a konference, organizujeme ve?kerý program, poskytujeme komplexní slu?by;
Organizujeme turistické skupiny do ?íny, obchodní, kulturní a jiné delegace, náv?t?vy sportovních akcí, výstav, veletrh? a konferencí, individuální cesty, zaji?ťujeme ve?kerý program v ?ín?, poskytujeme komplexní slu?by.

Jazyková ?kola

Výuka ?e?tiny, zam??ená na p?ípravu ke zkou?kám k získání ?eského ob?anství a typu A1 k získání trvalého pobytu.

Kulturní vým?na

Organizace výstav, sout??í, vystoupení a souvisejících akcí v ?eské republice a ?ín?.

Právní servis

Zaji?ťujeme ve?keré právní slu?by pro ?ínské podniky, firmy a fyzické osoby v ?eské republice, jako? i poskytujeme obdobné slu?by pro ?eské subjekty v ?ín?.

Da?ové poradenství, ú?etnictví

Pro ?ínské podniky, firmy a fyzické osoby v ?eské republice poskytujeme slu?by související s ú?etnictvím, odvodem daní a da?ové poradenství. Obdobn? pro ?eské podnikatelské subjekty p?sobící na území ?íny poskytujeme slu?by související s ú?etnictvím, odvodem daní a da?ové poradenství.

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz